Όροι Χρήσης

Το «www.getmenu.gr» είναι η νέα ιστοσελίδα έκθεσης και διάθεσης της υπηρεσίας "Ηλεκτρονικό μενού για χώρους εστίασης μέσω του διαδικτύου", της επιχείρησης με επωνυμία «ΒΑΡΛΑΜΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» εφ' εξής "Εταιρεία" και η οποία έχει ως έδρα το φυσικό της κατάστημα στη διεύθυνση Μιαούλη & Αγγελάτου, στην Χαλκίδα της Εύβοιας (τηλέφωνο επικοινωνίας: +30.2221077396). Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του «www.getmenu.gr» μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες διαμορφωμένους σύμφωνα και σε απόλυτη συμβατότητα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, και αποδέχεται τους όρους αυτούς. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης την εμπορική πολιτική της και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης καθώς και στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Βεβαιωθείτε, λοιπόν, ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς επίσης και με την Πολιτική Απορρήτου η οποία είναι αναρτημένη εδώ, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα «www.getmenu.gr» συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα της.

2. Προσωπικά Δεδομένα

To «www.getmenu.gr» και η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών και πελατών της και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σε συμφωνία με τους παραπάνω κανονισμούς και τη νομοθεσία, η Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, το φυσικό πρόσωπο που είναι επισκέπτης/χρήστης ή/και πελάτης ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας.

Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης πρέπει να ενημερωθεί και να αποδεχτεί τους όρους που περιγράφονται στην σελίδα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που καθορίζει τη σχέση των προσωπικών δεδομένων του με το «www.getmenu.gr» και όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

3. Ασφάλεια

Το «www.getmenu.gr» καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση του δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων, την χρήση Cookies και τις υποχρεώσεις των χρηστών/πελατών, παρέχονται στην σελίδα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Υπηρεσίες

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της «www.getmenu.gr», τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

5. Παραγγελία

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού ΑΚ έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τις διατιθέμενες προς πώληση εξ αποστάσεως υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τους όρους και την προβλεπόμενη διαδικασία παραγγελίας.

Το «www.getmenu.gr» είναι κατά της συλλογής δεδομένων και πραγματοποίησης παραγγελιών από ανηλίκους, δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 18 ετών.

Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να πραγματοποιήσει παραγγελία πρέπει:
(α) να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την σύναψη της σύμβασης πώλησης,
(β) να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά την πωλούμενη υπηρεσία, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης τυχόν προϊόντων που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών,
(γ) να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης.
Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους «Όροι και Προϋποθέσεις»" που δίνεται στον επισκέπτη/χρήστη από τον διαδικτυακό τόπο.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζόμενου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε κάθε φορά και ισχύει). Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για:
(α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,
(β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας,
(γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς σε περίπτωση τυχόν προϊόντων που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία, καθώς και το ΦΠΑ,
(δ) τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης,
(ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,
(στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

6. Τιμές

Οι τιμές των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι χωρίς ΦΠΑ.

7. Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με 2 τρόπους.

(α) Πληρωμή με Μετρητά/Κάρτα στο Κατάστημα.

Μπορείτε να στείλετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας και να πληρώσετε με μετρητά ή με κάρτα στο φυσικό μας κατάστημα το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: Μιαούλη & Αγγελάτου (περιοχή Σουβάλα) στη Χαλκίδα της Εύβοιας - Τ.Κ: 34132 - Τηλ. επικοινωνίας: +30.2221077396.

(β) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορείτε να καταθέσετε το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 266/ 60 43 35 61
ΙΒΑΝ: GR41 0110 2660 0000 2666 0433 561
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΒΑΡΛΑΜΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6579-106242-411
IBAN: GR31 0171 5790 0065 7910 6242 411
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΒΑΡΛΑΜΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ALPHA BANK: 200-002101-539849
IBAN: GR90 0140 2000 2000 0210 1539 849
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΒΑΡΛΑΜΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8. Τρόποι Αποστολής

Όλες οι παραγγελίες ετοιμάζονται και παραδίδονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Αν σε μια παραγγελία εμπεριέχονται προϊόντα (πχ: φυλλάδια, έντυπα, αυτοκόλλητα, διαφημιστικά stands, κλπ) τότε αυτά θα αποστέλλονται στον πελάτη μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (Courier) χωρίς χρέωση.

Η παράδοση τυχόν προϊόντων που ενδεχομένως να εμπεριέχονται σε ένα σύνολο υπηρεσιών που παρήγγειλε ο πελάτης, γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες το «www.getmenu.gr», προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεταφορικά έξοδα της παραγγελίας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: +30.2221077396.

9. Πολιτική Ακύρωσης των Υπηρεσιών σας

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τις υπηρεσίες που παραγγείλατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ (διαδικτυακή προβολή) αλλά επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο για την ετήσια συνδρομή που παραγγείλατε.

Δεν είναι δυνατόν να γίνει επιστροφή χρημάτων:
(α) για τις ώρες εργασίας που αφιερώσαμε προκειμένου να σας δημιουργήσουμε το διαδικτυακό σας Menu,
(β) για τυχόν προϊόντα που δημιουργήσαμε αποκλειστικά για εσάς (πχ διαφημιστικά έντυπα, αυτοκόλλητα, stands, κλπ). Η συνολική αξία για τα εκάστοτε αυτά προϊόντα θα αφαιρείται από την συνολική πληρωμή σας για την ετήσια συνδρομή που παραγγείλατε, βάση της εκάστοτε τιμολόγησης από τους προμηθευτές των προϊόντων αυτών.

10. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων «Υπαναχώρηση / Ακύρωση Υπηρεσιών»).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

Η ιστοσελίδα «www.getmenu.gr» παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του.

11. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και των προμηθευτών-συνεργατών αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και η ιστοσελίδα της «www.getmenu.gr» ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και του «www.getmenu.gr» ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα «www.getmenu.gr» της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η λέξη "QR Code" είναι σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

12. Διαφήμιση

Το «www.getmenu.gr» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο δικτυακό τόπο του και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

13. Ευθύνη Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα: Οι χρήστες της ιστοσελίδας «www.getmenu.gr» αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του «www.getmenu.gr» και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.

Σε περίπτωση που το «www.getmenu.gr» ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα -εφόσον υφίσταται- να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Το «www.getmenu.gr» δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του «www.getmenu.gr» αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το «www.getmenu.gr» σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

14. Εγγύηση

Το «www.getmenu.gr» δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρει θα είναι πάντοτε διαθέσιμες και λειτουργικές, λόγω της φύσης των υπηρεσιών αυτών. Σε κάθε περίπτωση το «www.getmenu.gr» θα προσπαθεί να τηρεί την βέλτιστη ποιότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πελατών του και θα επαναφέρει το συντομότερο δυνατόν και πάλι τις υπηρεσίες σε κανονική λειτουργία, όταν και εφόσον παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα.

15. Επικοινωνία με την εταιρεία

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε τηλεφωνικά στον αριθμό +30.2221077396 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
Δευτέρα με Παρασκευή: 10.30 – 14.30 & 17.30 – 21.00
Σάββατο: 10.30 – 14.30

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου «www.getmenu.gr» διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας «www.getmenu.gr» ή με τις υπηρεσίες/προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου «www.getmenu.gr» είναι τα Δικαστήρια της πόλης Χαλκίδας του Νομού Ευβοίας.